AWARE SYSTEMS
Custom development / Algemene voorwaarden

Prijsbepaling

Wij passen geen minimum project fee toe. De projectprijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit, de aankoop van specifieke hard- of software, de vereiste levertermijnen, enz. Doorgaans zullen oplossingen die kunnen worden uitgewerkt op basis van onze bestaande imaging library aanleiding geven tot een lagere projectkost. Dit is in het bijzonder het geval indien de klant specifieke oplossingen een waardevolle uitbreiding vormen van die bibliotheek van imaging routines, modules en componenten.

Voorschot

Vóór de opstart van het project dient de klant een voorschot over te maken. Dat voorschot bedraagt doorgaans 30% van de afgesproken projectprijs van de ontwikkeling. Het saldo is verschuldigd bij de oplevering en aanvaarding van de projectbestanden.

Intellectuele eigendom

Alle verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen aan/van onze libraries, functiebibliotheken of producten blijven de exclusieve eigendom van AWare Systems en wij behouden in ieder geval het recht om dergelijke verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen te distribueren, te commercialiseren of op het even welke manier ter beschikking te stellen. De klant stemt er expliciet mee in dat de betaalde honoraria een vergoeding zijn voor de programmeer- en ontwikkelingstijd en geen overdracht van eigendom inhouden.

Hardware en Third-Party Software

Als het ontwikkelingsproject de ondersteuning van specifieke hardware en/of software van andere leveranciers inhoudt, moeten wij kunnen beschikken over de betreffende toestellen/apparatuur en/of software, desgevallend reeds in het stadium van het opstellen van het bestek. De klant kan redelijkerwijze niet van ons verwachten dat wij specifieke hardware en/of software aankopen alvorens hij zich heeft geëngageerd met betrekking tot het project.

Licentieovereenkomsten

In de regel rekenen wij geen licensing fee aan op basis van de rollout van uw project. In bepaalde gevallen kan wel worden overwogen om de totale projectprijs op te splitsen in een vergoeding voor de ontwikkeling van de software en een licensing fee, bijvoorbeeld wanneer de aangeleverde software wordt verdeeld met een hardware product zoals een scanner, een digitale foto- of videocamera of een ander digitaal toestel.

Inbewaargeving van de software

De broncode van onze producten is in bewaring gegeven bij een Belgische notaris en is als dusdanig gedekt door een 'escrow agreement'. Klanten die dit wensen kunnen zich als begunstigde van de broncode laten registreren middels een standaardformulier; hierdoor verkrijgen zij het recht op de broncode van de producten die zij hebben aangekocht indien wij niet langer in staat zouden zijn om ondersteuning te verlenen voor onze producten. De hieraan verbonden kosten worden geval per geval vastgesteld en komen doorgaans uit op slechts een fractie van de kostprijs van het aangekochte product of dienst.

Bestekkosten

Aan het bekomen van een bestek voor een custom development opdracht zijn in principe geen kosten verbonden. Indien echter verplaatsingen noodzakelijk zijn (bijv. omdat de hardware niet naar ons kan worden toegestuurd) of als wij volgens de offerteaanvraag bestaande programmacode of bestandformaat specificaties moeten controleren, zullen de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Het spreekt vanzelf dat wij eventuele bestekkosten op voorhand met de klant of prospect bespreken.